logo

Om symboliken i den muslimska tvagningen

Imam Ahmad Hamid Vālsan (rh)


/tvag_sv.html"
Tweet #omarkn

.1. Vart ni än vänder er där är Guds anlete!

Allah säger:

spaceSura 2-115
{ Vart ni än vänder er (finner ni) Guds anlete.} 2-115


2. En reflektion om symboliken i den muslimska tvagningen

Utgångspunkten för min korta reflektion1om den muslimska tvagningens symbolik är en tradition (hadith) från profet Mohammed - Nåd och Frid vare med honom nåd och Frid vare med honom - som hadith-samlaren Muslim ibn Hajjaj (d. 875) har återberättat från Abu Hurairah:


”När den muslimske, eller troende, tjänaren utför den rituella tvagningen (wudu' ) och tvättar ansiktet, kommer alla synder som begåtts av ögonen att rinna av från honom med vattnet eller med den sista vattendroppen. När han tvättar händerna, kommer alla synder som begåtts med dem att rinna av från honom med vattnet eller med den sista vattendroppenn. När han tvättar fötterna, kommer alla synder som begåtts med dem att rinna av från honom med vattnet eller med den sista vattendroppen. Tills han blir av med sina synder och ren på nytt.”


Låt oss ytterligare fördjupa symboliken med kroppens alla lemmar innan den renas och den nya innebörd dessa får efter man har utfört tvagningsritualen. Händerna före dess renande syftar på de profana handlingarna. Munnen, innan man sköljer den, symboliserar den orenhet som avsiktligt åsamkats. Näsan, före rening, är sinnebild för den orenhet som man har åsamkat sig utan avsikt. Ansiktet, före tvagning, symboliserar syndens skam. Underarmarna, före dess renande, föreställer de orena avsikterna. Huvudet och håret, före tvagning, symboliserar högmodet. Öronen, innan man renar dem, symboliserar dövheten gentemot den gudomliga Principen. Fötterna, innan de tvättas, betecknar slutligen villfarelsen.


Nu kan vi betrakta innebörden av de renade lemmarna genom den rituella tvagningen.


Händerna i sin rena form föreställer de andliga handlingarna. Munnen symboliserar den aktiva renheten. Näsan utgör sinnebild för den passiva och omedvetna renheten. Det renade ansiktet symboliserar nådetillståndet. Underarmarna föreställer de rena avsikterna. Huvudet eller håret föreställer ödmjukheten inför Gud, och därmed medvetandet om vår intighet. Öronen symboliserar mottagligheten för det gudomliga ordet eller för de andliga ingivelserna. Fötterna betecknar kapaciteten att följa den väg som leder till kontemplation.


CrystalRiver-stripe3GC.jpg


Mot bakgrund av det som sagts ovan är det lätt att dra följande slutsats. En troende som har som andlig vana att utföra sin tvagning i syfte att alltid vara i ett rent tillstånd tilldelas sju välsignelser, som betecknar en gnostiker 2:


1 - Änglarna vill gärna vara i sällskap av en sådan troende.
2 - Pennan upphör aldrig att inpränta en bestående belöning åt en sådan troende.
3 – En sådan troendes lemmar upphör aldrig att lovprisa Gud.
4 - En sådan troende skulle aldrig missa den första takbirah (d v s att uttala Allah akbar), vilket inleder den rituella tidbönen förrättad i moskén.
5 - Vid sömnen befaller Gud änglarna att skydda denna troende mot det onda som kommer från djinner och människor.
6 - Vid dödsstunden kommer Gud att lindra denna troendes dödskval.
7 - En sådan troende kommer att uppleva att han eller hon står under Guds beskydd (mot olyckor eller faror) så länge han eller hon befinner sig i ett rent tillstånd.


Sådana är de andliga välsignelser som utmärker den muslimska tvagningsritualen. För att inte nämna inverkan från renade, yttre kroppsdelarna på de invärtes organen. Denna överensstämmelse mellan de yttre kroppsdelarna och de invärtes organen är välbekant inom kinesisk medicin.3

Den islamiska tvagningsriten renar så att säga människan i sin helhet, både kroppsligt och andligt.


.-.
Related texts

- Om Den Islamiska Traditionen, Imam Ahmad Hamid Valsan (r)
...


2016-11-16 vs.1.2; from 2016-11-16
[livingislam][Main New Texts ][Muḥyiddīn Ibn ʿArabi] [Understanding God] [Metaphysics] [our facebook-icon] [next page]


  1. ursprungligen i Minaret ca. 2006.

  2. gnostiker, (`árif ), vilkas spirituella tillstånd beskrivs i koranversen ovan: { Vart ni än vänder er (finner ni) Guds anlete.} 2-115, dvs. de ser och erkänner Gud vartän de tittar.
    'Allt är Han, allt är inte Han.' anm. OKN

  3. Någon som vill veta mera om kinesisk medicin - (som Shaykh Muhammad al-Qandusi, en örtsäljare i Fez, Morocco (d.1863) hade tydligen kommit i kontakt med), kan läsa t.ex. "In the Footsteps of The Yellow Emperor" av Peter Eckman, Cypress Book Company, 1996. Där nämns även Hong-Yen Hsu och William Peachers bok, "Chen's History of Chinese Medical Science", Oriental Healing Arts Press, 1977.
    Tack till Abdul Aziz Suraqah och Robert Hakim Hayden