logoNasiha ur Ash-Shifa av Qadi 'Iyad

Det finns ett fint avsnitt i Qadi 'Iyad's bok "Ash-Shifa" som handlar om "nasiha". Ordet brukar översättas med "gott råd" eller "upprikitgt handlande".

Qadi 'Iyad börjar först med att förklara vad själva ordet betyder, och sedan förklarar han vad det innebär i förhållande till Allah ta'ala, gentemot vår profet Muhammad ﷺ och sedan gentemot andra männsikor.

1.

Så här skriver han:

Tamim ad-Dari sade att Allahs Sändebud ﷺ sade: "Dīn är nasiha. Dīn är nasiha. Dīn är nasiha." De frågade: "Gentemot vem?" Han svarade: "Mot Allah och Hans Bok och Hans Sändebud och mot muslimernas ledare och mot vanligt folk."

Våra Imamer har sagt: "Nasiha är en plikt gentemot Allah och gentemot muslimernas ledare och gentemot vanligt folk bland dem [muslimerna]."

Imam Abu Suleyman al-Busti sade: "Nasiha är det ord som betecknar önskan om gott till den det åsyftar." Det går inte att förklara det med ett enda ord som beskriver hela dess innebörd. Rent språkligt betyder det uppriktighet (ren avsikt) [ikhlas], som när man säger: 'Jag har renat [nasahtu] honungen' när den är fri från från vax."

Abu Bakr ibn Abi Ishaq al-Khaffaf sade: "Nasiha är att göra det som är rätt och harmoniskt. Det kommer från ordet nisah, dvs tråden som ett plagg är hopsytt med."

2.

Här kommer fortsättnignen på avsnittet om nasihah ur Qadi 'Iyad's bok "Ash-Shifa". Utgångspunkten är en hadith från Profeten ﷺ :

"Dīn är nasiha. Dīn är nasiha. Dīn är nasiha." De frågade: "Gentemot vem?" Han svarade: "Mot Allah och Hans Bok och Hans Sändebud och mot muslimernas ledare och mot vanligt folk."

Här kommer förklaringen gällande nasiha gentemot Allah:

Nasiha gentemot Allah är består i att ha en sund tro på Hans Enhet, beskriva Honom på det sätt som anstår Honom att bli beskriven och att särskilja Honom från sådant som inte kan tillskrivas Honom. Det är att (starkt) önska [desire] det Han älskar och ta (tydligt) avstånd från det Han avskyr och det är uppriktighet när man dyrkar Honom.

Nasiha gentemot Hans Bok är att tro på den, handla efter den, recitera den väl, vara ödmjuk inför den, visa respekt för den, förstå den och söka fiqh (förståelse) enligt den och skydda den från extremisternas tolkningar och heretikernas angrepp.

Nasiha gentemot Sändebudet ﷺ är att bekräfta hans profetskap och att lyda honom i allt han befaller och förbjuder. Abu Suleyman och Abu Bakr sade: "Det är att stödja, hjälpa och skydda honom, i liv som i död, att ge liv åt hans sunna genom att söka den, skydda och sprida den och att anta hans nobla karaktär och adab."

Abu Ibrahim Ishaq at-Tujbi sade: "Nasiha gentemot Allahs Sändebud ﷺ är att bekräfta hans budskap och hålla fast vid hans sunna och handla i enlighet med den."

3.

Det tredje avsnittet om nasihah ur Qadi 'Iyad's bok "Ash-Shifa" handlar om vad som menas med nasiha gentemot vår Profet ﷺ .

Ahmad ibn Muhammad sade: "En av hjärtats plikter är att tro på nasiha gentemot Allahs Sändebud ﷺ ."

Abu Bakr al-Ajurri och andra sade: "Nasiha gentemot honom innebär två sorters uppriktigt handlande: det ena är nasiha under hans levnadstid och det andra är nasiha efter hans död."

Under hans levnadstid utövade hans Följeslagare nasiha genom att hjälpa honom, skydda honom, bekämpa hans motståndare, lyda honom och offra sina liv och ägodelar i hans tjänst enligt Allahs ord: "Män som troget höll sina avtal med Allah." (sura de Sammansvurna 33:23) "De hjälper Allah och Hans Sändebud." (sura Mönstringen 59:8)

Muslimernas nasiha gentemot honom ﷺ efter hans död är att upprätthålla aktning, respekt och kärlek till honom, att idogt lära sig hans sunna, förstå shari'a, att älska medlemmarna av hans Familj och hans Följeslagare, att undvika sådant som ogillas enligt hans sunna och som avviker från den, att avsky att göra det och att alltid vara på sin vakt mot att det ska inträffa, barmhärtighet mot hans samfund, att söka lära från hans karaktär, hans liv och och hans uppförande samt ståndaktighet i att handla i enlighet därmed.

Så av det som nu sagts kan vi se att nasiha är en av kärlekens frukter och samtidigt ett av dess kännetecken.

Imam Abu'l Qasim al Qushayri berättade att någon i en dröm såg 'Amr ibn al-Layth, som var kung i Khorasan och en berömd hjälte, även känd under namnet as-Saffar [grundare av den saffaridiska dynastin 867-903; han var också berömd för sin strid mot kharajiterna i Sistan] och frågade honom: "Vad gjorde Allah med dig?" Han svarade: "Han förlät mig." Han [som drömde] frågade: "Hur kom det sig?" Och han [kungen] svarade: "En dag klättrade jag upp till toppen av ett berg och såg ned på mina arm´┐Żer och gladde mig åt deras enorma antal. Då önskade jag att jag hade kunnat vara hos Allahs Sändebud, må Allah ge honom frid och välsignelser ﷺ, för att hjälpa och stödja honom. Allah tackade mig och förlät mig på grund av det."

4.

Fjärde och sista delen av avsnittet om nasihah ur Qadi 'Iyad's bok "Ash-Shifa" förkarar vad som menas med nasiha gentemot muslimerna och deras ledare:

Nasiha gentemot muslimernas ledare [imamer] är att lyda dem när de befaller det rätta, hjälpa dem, uppmana dem att handla rätt, påminna dem om det på ett fint sätt, tala om för dem vad de förbisett och vad de inte själv ser som gäller muslimernas angelägenheter, och att inte angripa dem eller förorsaka tvister mellan dem och folket och inte fjärma dem från folket. Nasiha gentemot vanliga muslimer är att vägleda dem till deras bästa, i ord och handling bistå dem i deras religiösa och världsliga angelägenheter, varna dem som är oförsiktiga, upplysa de okunniga, ge till dem som behöver, dölja deras brister, stöta bort sådant som kan skada dem och dra till dem sådant som är dem till nytta.next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2001-01-25

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org