logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Om Den Islamiska Traditionen

och den oföränderliga religionen


Imam Ahmed Vālsan (rh)


Tweet #omarkn

bit.ly/_itor


När vi talar om den Islamiska Traditionen så menar vi inte bara ordspråken och visdomsorden av Islams profet, men även hela den islamiska religionen (Koranen, sunnan, lagskolorna, andligheten, helgonskapet, osv).

Först ska titlerna och undertitlarna till denna sajt defineras. Vad som beträffar begreppet tradition, så har den två betydelser: En allmän och en specifik. Den har i alla fall inte den idag vedertagna betydelsen av 'seder' och 'bruk'.

I dess allmänna betydelse ses traditionen som en vidarebefordran eller överföring från ett övernaturligt element, så som förklarades av René Guénon (Shaykh ʿAbd al-Wahīd Yahia).

I dess mera specifika betydelse betecknar tradition även de ord och uttal som rapporteras av Profeten Muhammad (frid och välsignelser vare med honom) och som har bevarats i hadith samlingarna. Dvs när vi talar om den Islamiska Traditionen så menar vi inte bara ordspråken och visdomsorden av Islams profet, men även hela den islamiska religionen (Koranen, sunnan, lagskolorna, andligheten, helgonskapet, osv).

Vad som avser det arabiska uttrycket "al-Dīn al-Qayyim", så är det av koransk ursprung och betecknar den oföränderliga Religionen i dess tidslösa och universella karaktär.

{ Ge dig därför av hela din själ (wajh, ansikte - hela väsen) hän åt den rena ursprungliga tron (som sann monoteist - hanīfan )} Sura 10, vers 105

Sedan sade Allah: { Ge dig hän med hela din själ (wajh) (res dig med ansiktet [vänt] mot) åt den rena, ursprungliga tron (dīn hanīfan), den tro som Allah vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan (fitrah).)} Sura 30, vers 30

{ Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen (hunafā.a - som sanna monoteister); och att förätta bönen och at hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människan natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud] (ad-dīn ul-qayyimah).} Sura 98, vers 5

Ett annat kännetecken för den Islamiska Traditionen är att den bevaras och skyddas från förvanskning och urvattning av dess grundläggande, fundamentala principer och dess väsentliga lära.

Detta skydd (bevarande) är tydligen bevittnat av det gudomliga ordet i följande ord:

{ Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!} Sura 15, vers 9

Vad som beträffar den Islamiska Traditionenens universella karaktär, så formuleras den i koranen i följande ord:

{ Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].} Sura 34, vers 28

Ett annat viktigt kännetecken av denna den Islamiska Traditionen är toleransen och överseendet som Profeten (frid och välsignelser vare med honom) uttryckte det, när han sa:

'Jag sändes med den milda och toleranta monoteismen,'
(buʿithtu bil-hanīfiyah al-samha') en utsago som bekräftas av Guds ord i koranen:

{ Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd (rahmah) till alla folk.}
Sura 21, vers 107

Från dessa anvisningar kan man dras slutsatsen att den mest kunnige varelsen i förhållande till Gud kan endast vara den mest barmhärtige mot skapelsen, båda i denna värld som i den nästa. Och det är ochså den som har den mest universella visionen av de väsentliga sanningarna. Detta är, har varit och kommer alltid att vara Profeten Muhammad, må Allah sprida Hans förenande nåd, välsignelserna och Hans frid och över hans familj och hans följeslagare.grey-line

it_logo

Fler texter från den ursprungliga websidan:

- Om Traditionen (Denna sida)
- Den oföränderliga religionen
- Jesus Messias, Marias son
- Verklig islamisk jämlighet

Other languages in this series

- Startpage | - English | - Francais | - Deutsch | - Sitemap