logoVem är Gud, Allah ?
Ett försök att förklara


Gud, Allah säger om Sig Själv:

"Jag är just så som min tjänare tror att Jag är.
Och Jag är med honom när har kommer ihåg Mig..."


Tradition av profet Muhammad ﷺ
(hela hadith qudsī här)
Någon sa också:

"Varje gång du får en tanke beträffande Gud,
vet att Han är annorlunda än denna tanke."
Allah, må Hans Majestet vare upphöjd!
.
1a.) Gud är himlarnas och jordens ljus. Ljus över ljus. (koranvers)
.
1b.) Gud är ytterst verklig, Han är egentligen inte dold (för våra hjärtan). Ingenting är verkligt utan Gud, dvs. Han är den absoluta Verkligheten. Det finns ingen verklighet utom Han.

1c.) Vi skapade varelser, människor osv har ingen oberoende existens, istället är vi ytterst beroende. Liv, kunskap, makt osv fick vi till låns (som ett ansvar), de är egenskaper som är bara en skugga av vad Gud, Allah i all sin glans och allmakt äger.
Som bäst är vi Guds, Allahs ställföreträdare (khalifa) på jorden.

“Som solen kastar sina strålar över jorden
och allt blir mer eller mindre upplyst,
så får vi människor liv, kunskap, makt osv
på grund av vad Gud, Allah, den Upphöjde,
skänker oss därav för en kort tid.”
.
1e.) Gud har två aspekter, den transcendenta och den personliga. Beträffande den transcendenta sidan saknar vi all möjlighet att veta något om Honom, ty ingen känner till Guds sanna väsen utom Gud själv.
Men genom den personliga aspekten (*) kan vi lära känna Gud, få kunskap om Honom, dvs. genom kännedom av Hans egenskaper och namn.
.
“Som du ser fullmånen en klar natt;
så syns Gud med själens (hjärtats) 'öga' (hadith),
dvs. en sådan själ som har kommit till ro.”(8.) (koranvers).
.
1f.) Gud är naturligtvis långt ifrån att ha mänskliga egenskaper,
(och vi människor är ännu längre ifrån att ha gudomliga egenskaper eller att åtminstone ha ett skymt av det
och ändå uppmanar oss de heliga uppenbarelserna att efterlikna profeternas exempel.) (8.)
(Uttryck som 'Han' eller 'Honom' är ett symboliska , inom ett område där ord har sina begränsningar.6c.)

1g.) För att nå (andlig) kunskap är det bättre att studera Guds ord nedtecknad i koranen och att följa dem:

"Vi har visserligen förklarat i denna koran varje sort exempel,
men människan är envis i högsta grad".
Sura Grottan (18) vers 54
.
1h.) Koranen beskriver i många verser Guds, Allahs egenskaper (*):

"Han är Gud; ingen gudom finns utom Han; Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna - Han, den Allnåderike, den Allbarmhärtige."
Sura Mönstringen (59) vers 22

1i.) Koranen beskriver även de egenskaper som förväntas av människan och av samhället som ska vara till gagn för sig själv och för andra i detta liv och i det tillkommande. (Till exempel: länk)

2.) Ett sätt att närma sig denna fråga är att komma ihåg att det vi ser med våra ögon, och uppfattar med de övriga sinnena inte är hela verkligheten.
Om allting vore så som det presenterar sig för våra sinnen, behövde vi inga vidare förklaringar av verkligheten, eller metafysisk kunskap.

3a.) Verkligheten har nämligen också två aspekter, den är både form (det yttre) och mening (det inre) och båda hänger innerligt ihop, de är faktiskt ETT.

Som is och vatten som är samma, men 'ser olika ut' på grund av tillstånd och yttre villkor,
så är verkligheten också en och samma.

.
3b.) Verkligheten är alltså både uppenbar och dold.
Den fenomenala, yttre världen är Guds uppenbarelse, manifestation i varje ögonblick. (koranvers)
Den är varken illusorisk eller utan orsak.

3c.) Men det som är dold är i allra högsta grad verklig och verkande (1a.)
och genom sin högsta grad av varande (dvs.. 'existens') 'påverkar' därför allt, **
inklusive människan, om han/hon vill eller inte.
** (dvs. 'styr' allt inklusive människan med eller mot hans / hennes vilja. (6a)
.
4a.) Sedan är det så att människan fick den fria viljan, som kan leda honom/henne nästan vart som helst.
Till och med att förneka Guds existens,
Hans änglars, Hans Heliga Skrifters, Hans budbärares, den Sista Dagens och ödets existens - det goda därav och det onda därav!

4b.) Vore inte dessa ting gömda bakom slöjor, då vore det också meningslöst för Gud att göra oss ansvariga på att tro på dessa; tron skulle inte längre vara frivillig men automatisk, som till exempel att tro att Paris ligger i Frankrike.
.
4c.) Vad har då de som förnekar Gud och den Sista Dagen att vänta sig när de dör?
En balansräkning, en utjämning, en 'återförening' med existensens Enhet och Helhet. (1)
.
5a.) Vid ytligt betraktande verkar det inte finnas något stabilt, permanent i världen,
bara oavbruten rörelse, förändring, kaos.
Men faktum att människan kan upptäcka, beskåda och begrunda detta tillstånd,
visar att hon har en inre referens för något bestående, oföränderligt, för en ordning, en norm. (länk) | (2)

5b.) Dessutom kan hon även finna en ordning i denna kosmiska rörelse, ty allt sker inom vissa gränser, enligt vissa universella lagar.
Men medan den moderna vetenskapen utforskar det som är mätbart,
söker den traditionella, metafysiska vetenskapen svar därutöver.
.
6a.) Det som instiftar dessa lagar, styr med de och på så sätt förorsakar skeenden i universumet / i det stora alltet (makrokosmos)
och i det lilla, i människans värld (mikrokosmos) är tydligen en oerhört stor kraft och makt.
Det är den högsta makten och den är evig.
Den / Det som gör att allting blir till, att det sedan är och att det förgås kallas då:
Allah, Gud, den Högsta Verkligheten, den Första Orsaken, och Det Stora Mysteriet, Allahu, Det.

Allahu 6b.) Den kallas också den Högsta Sanningen, det Absoluta, det Oändliga.
Den är EN, Evig, Allvetande, Allsmäktig,
Den är Liv och ger liv,
Den är Barmhärtig, Kärleksfull, Nådfull
Allt-Hörande, Allt-Seende.
.
6c.) Observera att några av dessa attribut (namn) påminner om mänskliga egenskaper men de är helt perfekta i det som avser Gud, inte bristfälliga som hos oss människor.(1f.)

Människans roll

7.) Människan blir ren och intelligent när och i den mån hon accepterar Guds, den Allsmäktiges överhöghet. Intelligens är alltså förmågan att 'se' och förstå inte bara den synliga, empiriska manifestationen, men framför allt Enheten/ Helheten, tauhīd. xL =broken link 2020-10-02: http://members.aol.com/turkseven/aql.html
Det är upp till människan att inte stänga av sig från den gudomliga dragningskraften. Profeter, Heliga och fromma i alla tider - som själva gick den andliga vägen - beskrev hur man kan 'närma' sig Gud, Allah och nå sann kunskap om denna Högsta Verklighet.
.
Den andliga vägen

8.) Denna andliga väg innebär först och främst att man lär sig att ingenting är värt att dyrka utom Allah och att man rengör sitt spirituella centrum eller hjärta från slagg och mörker, dvs. från negativa egenskaper, som lögn, avund, baktal etc. Detta sker genom att följa Guds påbud (Halal) dvs. att handla rätt för att vinna Guds behag - emedan man bortser från egots (nafs) begär (link) och genom att låta bli och undvika det som är skadligt och förbjudet (Haram), att sträva att leva enligt den siste av profeterna, Profeten Muhammad (fred och välsignelser vare över honom) den bästa av alla människorna och att göra sig redo att lära sig av en andlig mästare.

Den historiska utvecklingen

9.) Under tidernas lopp utvecklades olika religioner enligt människans historiska nivå. Islam är den senaste utformningen av vägen, med den senast uppenbarade gudomliga lagen, som innefattar och bekräftar de tidigare uppenbarelserna. Egentligen tillber alla samma Gud. I verklighet är det samma, fast i metafysikens personliga aspekt (i.e. religioner) finns det olikhet och mångfald. Detta borde vara anledning och tillfälle för oss människor att leva i fred och harmoni med och att lära av varandra.
Ty Gud, Allah är den högste och varaktigaste freden.
.
I många verser talar Allah om Sig Själv, som här i tronversen:
"Allah! - det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.

Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd?

Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter.

Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige."

Sura Kon (2) vers 255

.

"Gud är himlarnas och jordens ljus...
Ljus över ljus. Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. - Gud har kunskap om allt."
Sura Ljuset (24) vers 35

.

"Du, din själ som har kommit till ro!"
Sura Gryningen (89) vers 27

.
Om Allahs manifestation i skapelsen står det i Koranen:

"Vad tror ni om vattnet som ni dricker? Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta? Om vi ville kunde vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma?"
Sura Det som måste komma (56) verser 68-70

(1)
Ty livets ände ska komma - för troende som för icke troende, men då finns det ingen möjlighet att återvända, att reparera...

(2)
Hon har 'al-fitrah'.
.
.
(3)
Vad menas med den personliga aspekten?

En Gud som man inte kan relatera till personligt kommer nödvändigtvis att vara en Gud som blir på längre avstånd från vårt liv.

Denna energi eller yttersta kraft är en kraft som vi får relatera till på ett personligt sätt (8). Att vi säger "du" till Gud har inte så mycket med att göra att Gud är som en människa (vilket han inte är (1f))
utan att jag, människan, får relatera på ett personligt sätt till denna kraft och makt.

.
(4)

Narrated Abu Huraira:

The people said, "O Allah's Messenger! Shall we see our Lord on the Day of Resurrection?" He replied, "Do you have any doubt in seeing the full moon on a clear night?" They replied, "No, O Allah's Messenger!" He said, "Do you have any doubt in seeing the sun when there are no clouds?" They replied in the negative. He said, "You will see Him (your Lord) in the same way. On the Day of Resurrection, people will be gathered and He will order the people to follow what they used to worship. So some of them will follow the sun, some will follow the moon, and some will follow other deities; and only this nation (Muslims) will be left with its hypocrites." ...
Bukhari vol 1, bk 12, no. 770           hela hadith         

 

 

   se: < Allahs egenskaper > Abu Bakr al-Kalabadhi
   se: < Allah's Names >
   se: < Know Your Lord > ʿAli ibn Abi Tālib
   se: < A Queston To Pose > via Ibn ʿArabi
   se: < On The Self-Disclosure of God > from Ibn ʿArabi
   se även om: < What Is Normal And What Normality? > Hasan G Eaton

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

1998-09-21

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org